Skip to content

Algemene voorwaarden

Elke bestelling of opdracht door ons aanvaard brengt rechtswege toepassing mee van de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden, ongeacht de aankoopwaarden van de klant.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af bij verlies of diefstal, van alle losse voorwerpen die in de voertuigen achtergelaten worden en bij brand en overstroming.

Behoudens afwijkende bepaling, zijn alle facturen contact betaalbaar, netto zonder korting voor levering, zoniet zal de hersteller het recht hebben het voertuig te weerhouden tot de volledige betaling. De aanvaarding van het voertuig ontslaat de hersteller van elke verdere verantwoordelijkheid.

De overeengekomen prijzen en leveringstermijnen van de werken zullen zoveel mogelijk geëerbiedigd worden. Ze worden echter steeds vastgesteld ten titel van aanduiding en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. De klantheeft geen recht op enige schadevergoeding en mag evenmin zijn bestelling vernietigen.

De voertuigen die ons worden toevertrouwd blijven, zelfs als ze bestuurd worden door AutoglasLex, onder volledige verantwoordelijkheid van de klant. Het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid in geval van ongeval of schade veroorzaakt door welke oorzaak ook. De waarborg op de geleverde goederen heeft deze verleend door de fabriek.

Indien het krediet van de klant een minder gunstige keer krijgt. Behouden wij het recht de uitvoering of gedeeltelijke uitvoering te staken en de geschikte waarborgen te vragen.

Alle klachten betreffende de staat der goederen; de uitgevoerde werken en de opstelling der factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend te schrijven

Bij niet-betaling van het verschuldig bedrag op de vervaldag, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 1,5%/maand. Tevens zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 20% met een minimum van € 50.

Wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldenvernieuwing teweeg noch afwijking van één der algemene verkoopsvoorwaarden.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken te Turnhout bevoegd.

Copyright 2021 Artbees Ltd. JupiterX Lite WordPress theme demo. All rights reserved.